top
logo

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Kwalifikacje

MOT.05 - obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • budowy pojazdów samochodowych i przeznaczenia maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 • wykonywania podstawowych operacji obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • wykonywania operacji montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 • stosowania w montażu pojazdów samochodowych podstawowych metod łączenia materiałów i elementów,
 • posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 • rozpoznawania podstawowych materiałów eksploatacyjnych i charakteryzować ich własności,
 • obsługiwania typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo - naprawczych,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 • prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód mechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MOT.02 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • rozpoznawania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobierania narzędzi i przyrządów oraz wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych;
 • montowania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • wykonywania połączeń elektrycznych z wykorzystaniem różnych technik;
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B;
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi;
 • naprawiania instalacji i urządzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych;
 • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 • korzystania z różnych źródeł informacji oraz planowania prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ŚLUSARZ

Kwalifikacje

MEC.08. – wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi,
 • czytania, interpretowania rysunków wykonawczych i złożeniowych,
 • wykonywania szkiców prostych części maszyn i mechanizmów,
 • wykonywania operacji obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywania prostych operacji obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania i lutowania,
 • wykonywania operacji montażowych i demontażowych maszyn, urządzeń, instalacji oraz mechanizmów,
 • konserwowania, regulowania i naprawiania sprzętu powszechnego użytku,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) oraz uprawnień do spawania elektrycznego.

Możliwości zatrudnienia:

Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.
Ślusarz - to zawód poszukiwany na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacje

MEC. 05. – użytkowanie obrabiarek skrawających


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających,
 • obsługi obrabiarki skrawających sterowanych numerycznie,
 • obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających ,
 • wykonywania operacji obróbki mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywania prostych operacji obróbki plastycznej, spawania i lutowania,
 • wykonywania operacji montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

Operatorzy obrabiarek skrawających są zatrudniani w zakładach przemysłowych prowadzących obróbkę mechaniczną skrawaniem. Są przygotowani do pracy na różnego rodzaju obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Operatorzy obrabiarek to fachowcy poszukiwani na rynku pracy w kraju jak i za granicą.

 

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacja

TDR.01 – eksploatacja środków transportu drogowego

Nazwa zawodu: Kierowca mechanik
Opis zawodu
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego zalicza się:

 

 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

ELEKTRYK

Kwalifikacje

ELE.02. – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektryk daje możliwość znalezienia zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, na stanowisku montera, konserwatora instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach, a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

W Branżowej Szkole I stopnia: 

 • uczniowie mogą realizować zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego lub jako młodociani pracownicy u wybranego przez siebie pracodawcy w formie praktycznej nauki zawodu.
 • absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowych Szkołach II stopnia i uzyskania tytułu technika, wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego:
  • mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych – zawód – technik pojazdów samochodowych;
  • operator obrabiarek skrawających, ślusarz – technik mechanik;
  • kierowca mechanik - technik transportu drogowego;
  • elektryk – technik elektryk.

 

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom