Regulamin projektu

Załączniki:

Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny (zgłoszeniowy),

Zał. nr 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

Zał. nr 3. Oświadczenie UP,

Zał. nr 4. Oświadczenie UP o rezygnacji z udziału w Projekcie.