Branżowa Szkoła I Stopnia

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód mechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ŚLUSARZ

Kwalifikacje

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) oraz uprawnień do spawania elektrycznego.

Możliwości zatrudnienia:

Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.
Ślusarz - to zawód poszukiwany na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacje

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

Możliwości zatrudnienia:

Operatorzy obrabiarek skrawających są zatrudniani w zakładach przemysłowych prowadzących obróbkę mechaniczną skrawaniem. Są przygotowani do pracy na różnego rodzaju obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Operatorzy obrabiarek to fachowcy poszukiwani na rynku pracy w kraju jak i za granicą.

MECHATRONIK

Kwalifikacje

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Mechatronika jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.
Monter mechatronik jest specjalistą, który swoje zadania zawodowe polegające na montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych, może wykonywać zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesową, automatyką.
Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w rożnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe.
Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę "zawodów przyszłości".

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może kontynuować naukę na kursach kwalifikacyjnych a po uzyskaniu wykształcenia średniego - zdobycie zawodu technika.

 

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacja

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

Nazwa zawodu: Kierowca mechanik
Opis zawodu
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego zalicza się: