Kursy

Kryteria rekrutacyjne na zajęcia:

 1. Zapoznanie się z treścią REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE umieszczonego na stronie internetowej Naszej Szkoły.
 2. Spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku osób poniżej 18 lat także oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego) W skład wymaganych dokumentów wchodzą:
  a) formularz rekrutacyjny (zgłoszeniowy),
  b) zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich),
  c) deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
  d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny
 4. Pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
 5. Dodatkowymi kryteriami punktowymi są:
  a) średnia na koniec ubiegłego roku szkolnego,
  b) kolejność zgłoszeń,
  c) chęć uczestnictwa w projekcie.
 6. Każdy uczestnik projektu ma możliwość udziału w więcej niż 1 szkoleniu.
 7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.


Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
Harmonogram zajęć zostanie podany do informacji w późniejszym terminie.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy pobrać u koordynatora Projektu lub ze strony internetowej naszej szkoły.


Koordynator Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.