top
logo

Regulamin elektronicznego naboru

Regulamin elektronicznego naboru

do Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu

na rok szkolny 2018/19

 1. Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. poz. 610)
  2. Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej-trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
  1. Liczba punktów za oceny z języka polskiego i matematyki oraz za dwie najlepsze oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   1. geografia
   2. informatyka
   3. zajęcia techniczne
   4. wychowanie fizyczne
   5. wiedza o społeczeństwie
  2. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.
  5. Przedmioty realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym:
   • matematyka
   • fizyka
  6. Na wolne miejsca w szkole przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.
 3. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego
  1. W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olmpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
  2. W przypadku likwidacji oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzącej kształcenie zawodowe, umieszczonego w ofercie edukacyjnej, w którym w toku naboru szkoła zarezerwowała miejsca dla uczniów powtarzających naukę w klasie pierwszej - organ prowadzący powinien zapewnić tym uczniom możliwość kontynuacji kształcenia w danym zawodzie.
 4. Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji
  1. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
   1. 100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa licznie punktów zawartych na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
   2. 100 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, zajęć technicznych, języka obcego i informatyki (72 punkty) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (28 punktów).
 5. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 72 pkt.
   Punkty są obliczane według następujących zasad:
   1. stopień celujący - 18 punktów
   2. stopień bardzo dobry - 17 punktów
   3. stopień dobry - 14 punktów
   4. stopień dostateczny - 8 punktów
   5. stopień dopuszczający - 2 punkty
  2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 28 punktów.
   Punkty są obliczane według następujących zasad:

  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
   5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – 4 punkty
    • krajowym – 3 punkty
    • wojewódzkim – 2 punkty
    • powiatowym – 1 punkt
   6. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi -18 punktów

   7. w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się – 3 punkty

 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej
  1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
  2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
  3. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie określonym w harmonogramie naboru.
  4. Deklaracja wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w formie pisemnej w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.
  5. Jeżeli macierzyste gimnazjum kandydata jest objęte systemem naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem naboru - nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu. Jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu - składa świadectwo i zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wybrał szkoły ponadgimnazjalne spoza systemu to do każdej z nich musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia.
  6. Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
  7. W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, kandydaci umieszczeni na liście wstępnej dostarczają do szkół oryginały świadectw oraz oryginały zaświadczeń o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, potwierdzając tym wolę podjęcia nauki. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
  8. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.
  9. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
  10. Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów.
  11. Kandydaci z terenu Grudziądza dokonują rejestracji w macierzystych gimnazjach. Pozostali kandydaci dokonują jej indywidualnie poprzez logowanie na stronie internetowej www.grudziadz.edu.com.pl.
  12. Na terenie szkoły (biblioteka) tworzy się stanowisko służące do logowania i drukowania stosownych dokumentów.
 8. Ustalenia końcowe
  1. Terminy rekrutacji obowiązujące na rok szkolny 2018/19 zostały określone w zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. Etapy postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronach internetowych systemu elektronicznego naboru.
 9. Harmonogram naboru
  1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru
   • od 17 maja do 18 czerwca 2018r., do godz. 1500,
  2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę
   • do 26 czerwca 2018r., do godz. 1200,
  3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do techników i zasadniczych szkół zawodowych:
   • do 6 lipca 2018r., do godz. 1200
  4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
   • do 13 lipca 2018r., godz. 1000
  5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół
   • do 13 lipca 2018r. godz. 1400

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom